პროექტის შემოთავაზების მთავარი მიზანია სტუდენტთა მობილობის მხარდასაჭერად ინსტრუმენტებისა და პროცედურების უზრუნველყოფა არა მხოლოდ კომპიუტერებსა და ევროკავშირს შორის, არამედ კომპიუტერებსა და კომპიუტერებს შორის სხვადასხვა რეგიონში.
ბოლო ათწლეულში, მუდმივად გაიზარდა სტუდენტთა რიცხვი, რომლებიც ირჩევენ საზღვარგარეთ სწავლას და შეიცვლება ტრადიციული მიმართულებები ინგლისურენოვან ქვეყნებში, მაგალითად, დიდი ბრიტანეთი, აშშ და ავსტრალია, რაც ხაზს უსვამს მზარდ გლობალურ განზომილებას. განათლება. არა მხოლოდ EHEA ხდება მიმზიდველი, არამედ სხვა რეგიონებმა, როგორც აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში, დაინახეს სტუდენტების ნაკადის გაცვლა და გაცვლა რეგიონის საზღვრებში და რამდენიმე სასწავლო ცენტრის განვითარება.
ერასმუსის მუნდუსის პროგრამის წყალობით, რომელიც ავსებდა CBHE– სა და TEMPUS– ს ფარგლებში არსებულ თანამშრომლობას, მობილობამ იცოდა ძლიერი აჩქარება, ისე რომ ქვეყნები, რომლებიც აპირებდნენ გაწევრიანებას EHEA– ში ან სულაც დაიწყეს ბოლონიის პრინციპების გამოყენება, შეექმნათ ყველა პრობლემა კრედიტები და შეფასება.
EHEA– ს ფარგლებში განხორციელდა ECTS– ის (როგორც კრედიტის დაგროვება და გადაცემა) განხორციელება, მასწავლებელზე ორიენტირებული ფუნდამენტური გადასვლა მოსწავლესზე ორიენტირებულ მიდგომზე (SCL) და სასწავლო შედეგების და სამუშაო დატვირთვის გამოყენება სასწავლო გეგმის შედგენასა და მიწოდებაში, შედეგად, ხანგრძლივი პროცესი და ექსპერიმენტები, გაზარდა სასწავლო პროცესის გამჭვირვალობა და წაკითხვის შესაძლებლობა და ხელი შეუწყა ინსტიტუციებს შორის სწავლის მობილობას მოკლევადიანი სასწავლო პერიოდებისთვის (”საკრედიტო მობილობა”) და საფუძველი ჩაუყარა კრედიტის აღიარებას. მიუხედავად ამისა, EM- ის პროექტებში მონაწილე რამდენიმე სტუდენტმა ექსპერიმენტი მოახდინა იგივე პრობლემები, რაც ევროკავშირის სტუდენტებმა და ინსტიტუტებმა დაუშვეს Erasmus- ის მობილობის პირველი ეტაპის შემდეგ (და ჯერ კიდევ არსებობს): საზღვარგარეთ ჩატარებული გამოცდების განმეორება, კლასების არასწორად თარგმნა, კარიერის შეფერხება.

ეს პრობლემები, რაც შეეხება ევროკავშირის ჯანდაცვის ინსტიტუტებს, არის განპირობებული
– ერთი საგანმანათლებლო კომპონენტის კრედიტებისა და სწავლის შედეგების შეუძლებლობა ორი სხვადასხვა პროგრამაში იდენტური იყოს, თუნდაც შეთანხმებული ეროვნული და საერთაშორისო რეფერენდუმის ჩარჩოებში, საკრედიტო განაწილებისთვის;
– ის ფაქტი, რომ საგანმანათლებლო სისტემებმა შეიმუშავეს არა მხოლოდ ეროვნული შეფასების მასშტაბები, არამედ მათი გამოყენების სხვადასხვა გზები იმავე ქვეყანაში, სხვადასხვა საგნობრივ სფეროებში ან დაწესებულებებში.
PAWER აპირებს გამოიყენოს პარტნიორების ძლიერი გამოცდილება სასწავლო გეგმების განახლებისა და „სტრუქტურირებული“ მობილობის ორგანიზების წინა TEMPUS / CBHE და EMA2 პროექტების ფარგლებში, რათა ჩართულ 5 რეგიონში ჩამოყალიბდეს, მკაფიო და გამჭვირვალე მეთოდოლოგია კრედიტებისა და კლასების აღიარების მიზნით. , როგორც ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკისა და სტრატეგიების იდენტიფიცირებისა და განხორციელების მთავარ ინსტრუმენტს ეროვნულ და ინსტიტუციონალურ დონეზე.

პროექტის შემოთავაზების მიზნებია:
– საკრედიტო განაწილებისა და შეფასების სისტემის ჰარმონიზება წინა სასწავლო პროექტებში ერთობლივად განვითარებულ 5 სფეროში 23 ინსტიტუტში, 8 ქვეყნიდან, რომლებიც მიეკუთვნებიან 4 სხვადასხვა რეგიონს, ევროკავშირის გარდა,
– უზრუნველყონ საკრედიტო და საკრედიტო გადარიცხვების საიმედო სქემა, TEMPUS პროგრამაში პარტნიორების წინა გამოცდილების საფუძველზე, იმავე რეგიონებში CA, კავკასიაში, რუსეთსა და აზიასა და EMA2 პროექტებში, და ECTS– ის ახალი სახელმძღვანელოსა და საპილოტე პროექტზე EGRACONS. .

ძირითადი შედეგები / შედეგები არის:
– მონაცემთა შეგროვება, ანუ ინფორმაციის და მონაცემთა გაზიარება
• კვალიფიკაციების ჩარჩოების, საკრედიტო სისტემების, ECTS სისტემის გამოყენების დონის დონე 13 (5EU და 8PC) 13 ქვეყანაში;
• აღიარების მეთოდოლოგია, რომელიც გამოიყენება თითოეულ PC დაწესებულებაში, არსებული EMA2 პროექტების ფარგლებში;
• პერსონალის საპილოტე ჯგუფის ტრენინგი ევროკავშირში და მუდმივი ადგილობრივი გუნდის შემადგენლობა თითოეულ კომპიუტერულ უნივერსიტეტში;
შედარებითი სქემის მომზადება ადგილობრივ საკრედიტო სისტემასა და ECTS- ს შორის;
– სასწავლო 5 დარგის განსაზღვრა და პროფილების აღწერა, ზოგადი და სპეციფიკური LO- ებით,
• ECTS თითოეული მოდულის გამოყოფა,
• მონაცემების შეგროვება სტუდენტთა წარმოდგენების შესახებ ბოლო 3 წლის განმავლობაში,
• კლასის სისტემების სინოპტიკური სქემის მომზადება და სახელმძღვანელო, კლასების სწორად გადაცემისთვის.